રવિવાર, 27 ઑક્ટોબર, 2013

શબ્દ દીપ...!!


શબ્દ અંકુર સે ફૂટી, પૌધાઈ પૈદાશ હું મૈં
શબ્દ સે ભીગું મે, શબ્દ મે હી ખિલી હું મૈં

શબ્દસે જાન રગરગ આગ, હાં સાંસ હું મૈં
શબ્દ કે ફુલો કી ચાદર, શબ્દ પર્ણ હું મૈં

શબ્દકી બારિશકા ચહકતા વો પંખી હું મૈ
શબ્દમેં જીતી જાગતી મૂરત કા શબ્દ હું મૈં

શબ્દ ચિત્રકી ખિંચ લકીર, શબ્દ પીતી હું મૈં
શબ્દ પે મરું મસ્તી કરું, શબ્દ દીપ હું મૈં 
---રેખા શુક્લ

ચપટી ધૂળ શ્વાસ


ખુશી માંગી કોઈ ચોધાર છે રડે
ભીનું રણ જોઈ હાસ્ય કેમ ભરે 
ચપટી ધૂળ શ્વાસ કોઈ દ્વારે ફરે
તરબતર તુજમાં હું મુજમાં ફરે
---રેખા શુક્લ