ગુરુવાર, 27 જુલાઈ, 2017

ઇ-બુક સર્પ-સીડી


ખોળામાં દરિયો ભરી, ને લાગણી ગટગટાવી
કવિતા જીવંત હસ્તી, સામે આંખુ પટપટાવી

ઉત્સાહિત છું રાહ જોંઉ, ક્યાંથી કોણે અટકાવી
શબ્દે શબ્દે વેલ થઈ, ઝાંકળ પાંપણે લટકાવી

ઇ-બુક સર્પ-સીડી ને બ્લોગ-જગતમાં ભરમાવી
મીરર રૂમ સ્ટોરીનો ભરો કવિતા એમાં ફરમાવી
---રેખા શુક્લ ૦૭/૨૭/૨૦૧૭