ગુરુવાર, 23 જુલાઈ, 2015

નંદકિશોર


પારણિયે ઝૂલ્યો નંદકિશોર
નટખટ ખિલ્યો માખણચોર
---રેખા શુક્લ
શબ્દ ના માળા માં ઈંડા કવિતા ના
ભાવ ના જાળા માં દંડા સુંદરતાના
---રેખા શુક્લ
રોપવાનું ટીપું આંસુ, લોહી સીંચું ખાસ્સુ
પગલે ઉગે વેલ ફૂલ, કોમળતાને ભાસુ 
---રેખા શુક્લ
દેવ ઉઠ્યા પૂરબે, લંઉ લોટી-દીવડી- પરભાણી
ઘંટડી-આચમન-ધૂપ-પ્રસાદી, નજરું હરખાણી 
---રેખા શુક્લ 
સમયના કારખાને બળી બળીને સ્વાહા થાતું મન
બસ થોડી ઠંડી સુખી વાંછટની તમન્ના રાખતું મન
---રેખા શુક્લ