સોમવાર, 12 ડિસેમ્બર, 2016

લાઈફ ના મૂળિયા ઉગ્યા

ધીનકધીનધા...
ફેસબુક ના માંડવે મિત્રો મળ્યા
પ્રેમ લાગણી ના ઉભરા ભળ્યા 

---રેખા શુક્લ

કહે ડીયર " માણસ" શું જોઈએ છે ?

છે પોવર્ટી ,એક શરતે ફૂલ કહે છે

રેસીઝમ સીધે સીધું જોડાણ કહે છે

ક્લિક કરો વાયોલન્સ તસ્વીરે બોલે છે

યાદી ભરાતી સ્ત્રી ની કહાની વહે છે

ક્રાઈમ જોઈ વિસ્મય થઈ જવાય છે

કરપ્શન કરો બંધ એ કોલ કહે છે 

અબ્યુઝ માણસ સહે ,શિલા બની તો ય જીવે છે

નીગ્લેક્ટ જોને કેમ કોના વ્હાલાં તો ય કરે છે

ફીયર તો પછી તું શાને જીવે છે

ગ્રીફ બની ક્યારેક ધમાલ કરે છે

લાઈફ ના મૂળિયા ઉગ્યા જિંદગી ભાર સહે છે. 


----રેખા શુક્લ