રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2015

તુમ જબ આવે

ટીપુ વિસ્તરી રહ્યુ આખર રેખા માં ભળ્યું...
શાણું વળગી રહ્યુ શણગાર થઈ ને મળ્યું...
બટકું તડકો છાંટી છાંય જડ્યું ને ઝબક્યું...
અંદર બહાર મુજમાં તરબોળ પ્રેમે ચમક્યું..
----રેખા શુક્લ ૦૨/૧૫/૧૫


આંખ મે સપન ઔર શ્વાસ મે મહેંક હૈં 
તુ જબ આવે મચા હ્ંગામા ખુશ્બુ મે હૈં
----રેખા શુક્લ ૦૨/૧૫/૧૫