મંગળવાર, 27 નવેમ્બર, 2018

सुणो बलमा ....सुणो बलमा !!


सुणो बलमा सांवरे
लहू भी तुम 
धडकन हो तुम 
जान भी तुम 
नैणा बलमा बावरें
---रेखा शुक्ला

સોમવાર, 26 નવેમ્બર, 2018

પ્રકાશપૂંજ

લક્ષ્ય એક એના રસ્તા જુદા જુદા થયા
પાત્ર એક છોને વેશ નવા જૂના વધ્યા
 ---રેખા શુક્લ
આકાર શક્યતાના પડ્યા કરે જળમાં 
વલોણું ભવ્યાતાના ફર્યા કરે બળમાં 
---રેખા શુક્લ
દર્શન દુર્લભતા વળતા પાણીએ સર્યા
અક્ષર વર્ણવતા સઘળા આંસુએ ભર્યા
---રેખા શુક્લ
તારલીની ઓઢી ચુનર ચાંદની ખુશ દોડે
ચંદ્રલકિરે ગંગાધારી શિવાની ભાગી દોડે
---રેખા શુક્લ
ઉડ્યા પર્ણ ખરી, માળે ઉડી ગયા પંખી 
ચૂમે બરફ તરસ્યો.. વિરહમાં ડાળો સૂકી
---રેખા શુક્લ
લટક મટક ધડ્કે જીયા મોરે
લડક ધડક ચંગા નૈણા તોરે
---રેખા શુક્લ
પથ્થરો પીગળે; અભિષેક રે પ્રેમી ધડક
રાજમહેલ સૂણો ખંડેર; પ્રકાશપૂંજ ધડક
---રેખા શુક્લ