રવિવાર, 16 માર્ચ, 2014

બજાર રિશ્તોની


કોને ખરીદું અને ક્યાં વેચાઈ જાંઉ છું
આમ તો દુનિયાની છે બજાર રિશ્તોની 
ધૂપમાં લો બરફ થઈ પીગળી જાંઉ છું
આગ વરસે વરસાદે લો હું ટપકી છું !
દર્પણ બની ક્યારેક  જો આવી જાંઉ છું
જાત ને મળવાની હિંમત ભરી જાઉ છુ
રહેઠાણ ગણે આવી મુજમાં સમાંઉ છું
મારી બધી મન્નત પૂરી કરી લઉ છું !!
-----રેખા શુક્લ