મંગળવાર, 23 ઑગસ્ટ, 2016

नुमाईश नजारां

रूत्बाऍ इशक का वाह वाह नजारां
मेहफीले महेंकी जनाबी सलाम नजारां

ख्वाबे महोबत में तीरे निशां हैं नजारां
दीवानापन बेबस निगाहें छेडे नजारां

दिल बना पागल सब्र करे कत्ल नजारां
छुके निकले हवां उफ्फ ये झ्ख्मी नजारां
----रेखा शुकला