શનિવાર, 30 જુલાઈ, 2016

મસ્તી


મોનસૂન મસ્તી એ વરસાદ ચડ્યો 
પેહલાં ટીપા ને અઢેલીને વળગ્યો
શરમાતી ધરતી ને વળગી પડ્યો
ભીની સોડમ ને સૂંધતા જ વળગ્યો
----રેખા શુક્લ