રવિવાર, 5 નવેમ્બર, 2017

ગાય કનૈયો


જવાબ દેજે ઇશ્વર 
સાપના લિસોટા ભૂંસી
વાપરને ઇશ જાદુઈ લાકડી
કે 'માનવબાળ' જન્મતા રહી
હ્સતો રમતો ગાય કનૈયો જડી 
-----રેખા શુક્લ

સખીરી !!જાશું ઉડી રે સખીરી, 
દ્રષ્ટિકોણ છે પાંખ ને ગૂંથી
પાંખમાં ભેગી
ૠતુ ઋતુના વાયરે 
કરી પરિક્ર્મા સખીરી,
ઘાટીલા પારેવાં ભેગી
જાશું ઉડી રે સખીરી !!
----રેખા શુક્લ