સોમવાર, 24 ડિસેમ્બર, 2012

दिल गिर पडा...


गिर पडा झुमखां और दिल दौड गया
पथ्थर का पुत्ल शिशे को लो तोड गया

एक ही नजर से दिलको लुंट चला
बेवफा निगाहे चार सागर नैन से छुट गया
---रेखा शुक्ल १२/२५/१२