બુધવાર, 6 માર્ચ, 2013

-છાંટણાં


કથળી ધીરજ ચુપ ના રહે
સ્વપ્ન ઓસડ છુપતા રહે...રેખા શુક્લ
જીવન ઘુંટડા ભરે ઝેર...
દર્પણ જોઈ રહે
મ્રુત્યુ ઓળખતો ચેહરો...
અર્પણ થઈ રહે-રેખા શુક્લ
એક નજરે ચાલે કલમ
કદમ ખબર ભરે બલમ--રેખા શુક્લ
તરફડતી રહે છે રોજ ફરિયાદ
કૈ નહી કહો ને પડે રોજ વરસાદ
-રેખા શુક્લ
અટપટુ લલચાવે
હાલરડે રૂલાવે
-રેખા શુક્લ
ઝાંકળ મઢી ફુલડાં રૂવે
પગલી અડી મોત સુવે
--રેખા શુક્લ