ગુરુવાર, 17 મે, 2018

'અહમ બ્રહ્માસ્મિ


પડી જાય છે દિલ કોઈથી છૂટુ અહીં કોઈ થી
ને ભૂલાઈ જાય છે જનેતા કોઈ ભૂલીને કોઈથી

માફ કરવું સહેલું નથી,  તેથી રિસાયું કોઈથી
આગળ વધવું ના વધુ જીવનમૄત્યુ ન કોઈથી

પ્રસુતિની વેદના ના સમજે માત્ર પુરૂષ કોઈથી 
લાંબી કપટી સોચ કુશળની દર્દ સહે ન કોઈથી

મેન્યુપુલેશને નબળી સમજ તુજની છે કોઈથી
ના ઓળખે જનની રોટલો, ઓટલો હૂંફ કોઈથી

દુઃખ છે માત્ર સ્ત્રીએ જ કાયમ સહેવાનું કોઈથી
કારણ 'અહમ બ્રહ્માસ્મિ' શિખર સર છે કોઈથી

----રેખા શુક્લ