સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2015

છમાછમ


રંગ સરનામે પીંછે થતો, આલાપ ચિત્રી
ઉકળી ને ઉગ્યા કરે છે વેલ ફરતી ફરતી


કંઠે પ્રાર્થના, પગલી પાડે રમતી રમતી
નજરૂં બોલે, સ્તુતિ કંઠત્સ માં તુંજ હસ્તી


ગોળ ગોળ ફરતું રે કક્કાનું ગામ ચલતી
ઠેસ લૈ છંદનું નામ ને છમાછમ નાચતી
....રેખા શુક્લ