ગુરુવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2015

અસલી પોતને વણીએ..લઈ ને પર

શબનમ નો રહ્યો  રૂઆબ ફૂલો પર 
ફૂલોની રોનક ઝાંકળભર્યા પર્ણો પર 

ચારેકોર કાંટા તોય ઉગ્યા ડાળ પર 
સુગંધ ની રોનક લઈ  ઉડી હવા પર 

મુક્ત થઈ ઉડ્યું  રે  પંખી આશ પર 
જોઈ માનવ પાછુ ફર્યું પંખી કાપી પર
----રેખા શુક્લ
શબનમ નો રહ્યો  રૂઆબ ફૂલો પર 
ફૂલોની રોનક ઝાંકળભર્યા પર્ણો પર 
ચારેકોર કાંટા તોય ઉગ્યા ડાળ પર 
સુગંધ ની રોનક લઈ  ઉડી હવા પર 
મુક્ત થઈ ઉડ્યું  રે  પંખી આશ પર 
જોઈ માનવ પાછુ ફર્યું પંખી કાપી પર
----રેખા શુક્લશબનમ નો રહ્યો  રૂઆબ ફૂલો પર