બુધવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2015

महेरबान ... મહેરબાન....

महेरबान 
जमींन तो ले ली
आसमान छोड गया वाह
उडान छोड दे ले
तीर कमान छोड गया वाह
खुल्ली जुल्फ में एक 
सुना फूल छोड गया वाह
किस मुकाम पे मेरा
महेरबान छोड गया वाह
----रेखा शुक्ला

મહેરબાન
જમીન તો લે લી 
આસમાન છોડ ગયા વાહ
ઉડાન છોડ દે લે 
તીર કમાન છોડ ગયા વાહ
ખુલ્લી જુલ્ફ મેં એક
સુના ફુલ છોડ ગયા વાહ
કિસ મુકામ પે મેરા
મહેરબાન છોડ ગયા વાહ
---રેખા શુક્લ