બુધવાર, 20 માર્ચ, 2013

बसंत


आये बसंत उठे दिलमे आरझु
उदास नजरे ढुंढे फिर जुस्तजु 
धडक्ती फिझा मे खुली झुल्फे
नगमाये दिल जाग उठे बदनमे
झनकार की सी थरथरी है तनमे
मौजे अरमां बनके तुफा लबोपे
लाते बारीश और तितलियां घरमे
झोको से जलती चले फुरवाई मे
---रेखा शुक्ला

બાઝ્યું ઝાંકળ અંગડાઈ લૈ.....!!!


પાંદડે બાઝ્યું ઝાંકળ જઈ હરખાઈ
ખોળામાં બેઠું મહીં ગુલાબ ને જાંઈ
રાતરાણી ગભરાઈને મુંઈ શરમાઈ
ચોટલે બટમોગરો સુગંધ થઈ ચુંટાઈ
ચુંદડીએ જઈ દોર્યા તારલા સમાઈ
નેણા નચવંતી ફુલવેણી તૈ ગુંથાઈ
અધર મલકે તોયે આંખુ છલકાઈ
પગનું પાયલયું ઘાઘરીયે ભરાઈ
સરકે સરક ચુંદડી લેતી અંગડાઈ
----રેખા શુક્લ