શુક્રવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2014

આકાશે !


બાંધણી જેવું કંઈક... ખર્યું ચોમાસે આકાશે
અવસર તિથી મુકામ ઠર્યું પગલીઓ આકાશે

ક્યાં ખોવાણિ દિલ ની ધડકન વાદળી આકાશે
હોય આસપાસ ને ખોવાંઉ ચોમાસે આકાશે !
-----રેખા શુક્લ