સોમવાર, 22 જાન્યુઆરી, 2018

Alvida ..!!

રોયા અંબર આપકી યાદ મેં
રોઈ આંખે .....બુંદન બુંદન
ખોયા જહાઁ સબ્ર કી  યાદ મેં
સોઈ આંખે ....પલકે બુંદન
---રેખા  શુક્લ

સ્મરણ નું પીછું ખર્યું, વટવૃક્ષ સંબંધ જીર્ણં
સન્નાટાનો શોર થૈ ગરજ્યું,ફેલાવી લાલાશ આંસુ સર્યું
----રેખા  શુક્લ