ગુરુવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2013

રફુ

શબ્દથી ખોતર્યા કરે હવે અર્થથી રફુ કરે
દઝાડી બર્ફીલા અર્થે શબ્દની ઉશ્મા ભરે
***************************
પાનખરે પાળેલી કુંપણ ફુંટી રૂડી 
પનિહારી સખી યાદ રોપે રૂડી !!
---રેખા શુક્લ
******************************
વ્યક્તિગત અંગત ડામ દે કેમ બોલતા નથી કહે
બોલો ત્યારે ચુપ કરે શું હવે બોલતા નથી કહે !!
*****************************
જ્યા જોઉ ત્યાં આગ છે જ્યા જ્યા બાગ છે !!
---રેખા શુક્લ

બુંદબુંદ

પાણીમાં જીવ્યા ને ગંગાજળ મૄત્યુકાળે
કુવે મટકી ફુંવારે બાલ્ટી તરસે બુંદબુંદ
સુકાઈ ગઈ ધરા, સુકાયું ગાયુ નું ધણ
છાનું છાનું રડતું જોયું કોઈ બુંદબુંદ
સશક્ત પરિશ્રમી મન ભળે કણકણ
ના સમજ ભાંગેલુ ડગલું ડગલું બુંદબુંદ
----રેખા શુક્લ

અક્ષર મળ્યા કરે

અક્ષર મળ્યા કરે મિત્ર થઈ ...ભળ્યા કરે શબ્દ પગલા થઈ...ભમ્યા કરે ગમ્યા કરે આવી આવી વળગ્યા 
કરે...શબ્દ પ્રેમ શબ્દથઈ ચારેકોર ફર્યા કરે છળ્યા કરે..ત્રણ અક્ષર 
ગમતા મળે માણસ જીવે......અક્ષર તરે અક્ષર સરે...અક્ષર જન્મે અક્ષર મરે ...અક્ષર 
ફરે પરકમ્મા કરી...કવચ ખરે અક્ષર ખરે...અક્ષર 
સંગીત કર્ણપ્રિય...અક્ષર મૌન ચાર ટપક્યાં કે ચોધાર થઈ...બસ 
અક્ષર રડે દુઃખી થઈ...વ્યક્તિ ગઈ...વસ્તુ ગઈ...નિંદ્રા ગઈ..નિંદ્રા 
થઈ...ભાનુ થઈ અક્ષર ઉગે...અક્ષર ઇશ્વર.. લોહી શ્વાસ ...માં ....
અક્ષર મહામૄત્યુંજય...!!
----------રેખા શુક્લ