મંગળવાર, 28 મે, 2013

રૂહ મે રેહતા તું...

જલતે મૌસમમે મૈ ઔર તું....
જન્નત મે રહુ મૈં ઔર રૂહ મે રેહતા  તું...
મૈં થોડી ટેઢી ચીજ હું આકે આજમાલે તું
 હો જાયેગા આશિક હી યહા તું...!!
 -અજ્ઞાન

તરાપે ઉભો તું હિંડોળે ઝુલુ હું !

....અંજાન