સોમવાર, 3 ડિસેમ્બર, 2012

મને પસંદ છે ...


******************************
ઘર બેઠે ગંગાજળ મળે તો, મરવાનું મને પસંદ છે...

કવિતાઓનું રસપાન મળે તો કવિસંમેલન મને પસંદ છે..

શિકાગોના પ્રાંગણે પગેરૂં તમારા પડ્યા તે મને પસંદ છે...

હરખથી ધબક્યા હૈયા નાનેરા હસ્યા મને પસંદ છે ...
--------રેખા શુક્લ