રવિવાર, 6 ઑગસ્ટ, 2017

ભૂમિતિ હીંચી


એક લપસણી માં બારાક્ષરી ને ગણાઈ ગઈ ભૂમિતિ હીંચી
ટાંકો લેતા શબ્દો માંય ચિરાઈ જીન્દગી ગઈ સમૂળી સીંચી 
આંખો વાંચે નજરાઈ ને .....કોરે પાને સાક્ષત લીધી વાંચી
ટપ ટપ ચાલ કવિતાની ગબડ્યા અક્ષર સીધી જાણી ખાંચી
સૂસવાટા ના સબડકા ને બટકું વાદળિયાળો તડકો ને મીંચી
વ્હીસલ વગાડે પોપટડો ને માતેલો ટહુક્યો મોરલીયો ઢીંચી 
----રેખા શુક્લ