ગુરુવાર, 31 જાન્યુઆરી, 2013

લાગણીયું લુંટે...ટેકરીએ..... !!


આ સિંદરી ના વળ....તણ તણ છુટે
એક એક વળ ને અડી લાગણીયું લુંટે
મહેક સિંદરી એ વળી છેલ્લો વળ તુટે
--રેખા શુક્લ
તિતલી બેઠી ચિંગરીયાની ટેકરીએ..... 
લઈ લાગણીભીનાં હૈયા...
શબ્દો ને કહે મૌન થૈ જાઈએ....
---રેખા શુક્લ