ગુરુવાર, 29 જૂન, 2017

પીંછુ ખર્યું


સ્મરણ નું પીંછુ ખર્યું....યાદ ના વટવૄક્ષેથી 
સન્નાટાનો શોર ગર્જે..ઝરમરી ધાર નૈનેથી
---રેખા શુક્લ
ભીની સોડમ અંદર ઠેઠ અંદર વીંધે છે
ફૂલ પૂછે સરનામુ નયન તુજ ને ચીંધે છે
---રેખા શુક્લ
ખીલી સંધ્યા ફરી ફરી નભ પ્રાંગણે ઝૂકી
ફેલાણી લાલાશ ચહેરાની દૂર આંગણે રૂકી
----રેખા શુક્લ
વાદળા ઓ તરસે, મેઘ ચીરી ને વરસે...!
એક નજર વર્ષો તરસે, યાદ વીંધી વરસે..!
---રેખા શુક્લ