શનિવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2013

પ્રેમ રુવે ગૌણ નથી............!!


ઉપસી રહ્યા થૈ અરથ, હોઠે મૌન કૈં ગૌણ નથી
કિતાબ-કિસ્સા કોરા, સરવાળા શબ્દ ગૌણ નથી
આરાધે ઇશ્વરના ભાગલા, થૈ પ્રેમ રુવે ગૌણ નથી
ઉજાગરા ની પરબ અંતાક્ષરી, થૈ ગુંજે ગૌણ નથી
આભલું વરસ્યું છત થૈ રૂમમાં, વર-સાદ ગૌણ નથી
શબ્દ અરથ પાણી પાણી, તરસ્યા રેહવું ગૌણ નથી
----રેખા શુક્લ