સોમવાર, 7 જુલાઈ, 2014

ફફડતી રહે પાંખો


ફફડતી રહે પાંખો જ્યાં સુધી
જીવ તો હાંફતો રે ત્યાં સુધી

હથેળીમાં બેસાડી વ્હાલ સુધી
ભાગ્યવાન કહ્યું છે ત્યાં સુધી

બાકી ભૂગોળમાં આડી- ઉભી
નામ ની સમજાય ત્યાં સુધી

ચોળી ને ચિમળાઈ જાય 
અત્તર બન્યા ત્યાં સુધી

દિલ-દિલાવર-ઇશ્ક-મહોબત
"ઇશ" માન્યા ત્યાં સુધી
-----રેખા શુક્લ