શનિવાર, 13 એપ્રિલ, 2013

અક્ષરો મૌન થયા પેપરો બોલતા રહ્યા, ખાલી મકાનમાં લોકો વસતા રહ્યા--રેખા શુક્લ


રંગોસે ભીગી મોરી ધાની તરન્નુમ, લહુકે અક્ષરોમેં અંકિત તરન્નુમ
કોરી કોરી મેરી મુજમે મોરી તરન્નુમ, ટહુકે શબ્દોમે ચકિત તરન્નુમ
--રેખા શુક્લ
તુ જહાં હોતા હૈ પ્યાર વહા હોતા હૈ, 
પ્યાર જહાં હોતા હૈ ખુદા વહાં હોતા હૈ
ઔર પ્યાર જ્હાં રોતા હૈ ખુદા ક્યા હસતા હૈ? 
ઔર ખુદા ના હસ્તા તો ક્યા ક્યા નહીં હોતા હૈ
--રેખા શુક્લ
માછલીઘરે માછલી પાછળ પડી ગઈ, છીપ પાછળ પરપોટા હલાવે
મુંહ મચકોડે, અંગુઠો દેખાડે, જીભડો કાઢીને આંગળીઓ હવામાં હલાવે
--રેખા શુક્લ
કબતક હું યહાં કૌન જાને સિવા ખુદા
જબતક હું યહાં આકે મિલ તો લે ખુદા
--રેખા શુક્લ
રંગસે ભરી હું અક્ષરો સે જુડી હું
FB-જ્હાં મે સ્પર્શ સે પિગલી હું
--રેખા શુક્લ
ટિકુર ટિકુર ઝાંખે જ્હાં કિસન સંગ
મૈં મસ્તાની ઘુમુ યહાં કિસન રંગ
--રેખા શુક્લ
ફિર હિચકી ને મારા હાય, ઔર ગમ સે હૈ હારા હાય
દેખા કરે નજારા હાય, છુપ છુપ કે બેચારા હાય
--રેખા શુક્લ