ગુરુવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2017

મૈં હું સુબહા...સોલા શિંગારી


જલતે દિયે નૈના મેરે 
મૈં હું સુબહા...સોલા શિંગારી
ચૈન બિછૌના ચુપકે સે હું લાઈ રે..
આઈ મૈં લો આઈ મૈં સુબહા બનકે છાઈ રે..
નૈન બિછા કે સરકાર હૈ સોયે
આઈને મે હું આઈ રે...
નૈન મટક્કા રૂમઝૂમ પાજેબ
 સંગ સંગ બિંદિયા લાઈ રે..
આઈ મૈં લો આઈ મૈં સુબહા બનકે છાઈ રે..
---રેખા શુક્લ