મંગળવાર, 19 ઑગસ્ટ, 2014

ખુલ્લી છે !!!


તપ્યા કરે ધરતી કારણ "મા" છે...તરસ્યા ની છીપાવે તરસ કારણ તે "સ્ત્રી" છે...આ ભરતા બપોરે તપે ઝૂંપડી તોયે "પરબ" ખુલ્લી છે
------રેખા શુકલ


રાત વાંચ્યા કરે જીવન ડાયરી...ને સુંઘ્યા કરે શબ્દો રાતરાણી..
ભીતર નું ટમટમિયું લા'વ ઝીણી જલ્યા કરે..તમરાં રાતરાણી...
સાવ લગોલગ તું આવે શ્વાસ માં સુગંઘ ફરે...ચાહત રાતરાણી..
------રેખા શુકલ


પલ્લુ વેર્યા કરે સતત શ્વેત ધારા...
આ પલ્લુ ના છે નાજુક રિશ્તા ...
જેમાં પલ્લુ માં પલળ્યા કરે નાજુક રિશ્તા !!
------રેખા શુકલ


આ સંસાર કેવો અજીઠો મધમીઠો નેહ મારૂં નાણું..આવ રે સાજન... રાત આખી સૂઈ ને સૂરજ ઉગે સવારે તેથી તેની આંખમાં ઉજાગરા ની હોય લાલી...લથડતી ચાલતી ચંચળ હવા નો હાથ ઉઘડેલા ફૂલે લીધો છે ઝાલી ને પેલા અવળચંડા ભમરા કર્યા કરે ચૂમ્મી ઉપર ચૂમ્મી ....આ ઝાંકળ થઈ ને ક્યાં સુધી મારે જીવવું ..આંખો માંથી સર્યા કરે આંસુ ની ધારા...આવ રે સાજન....!!
------રેખા શુકલ