મંગળવાર, 10 ડિસેમ્બર, 2013

હસી ખર્યા


મસ્તીના આંસુઓ પર્વે હસી ખર્યા
પંખીઓના સંસ્કૄતિ મેળે ફુલ ખિલ્યા
---રેખા શુક્લ