શનિવાર, 19 નવેમ્બર, 2016

Microfiction

સફર ઈન્ટરનેટથી 'ગગને પૂનમ નો ચાંદ' સુધી,
વાયા ફેસબુક થઈ  ખોવાઈ ને ' મારો સોના નો ઘડૂલો રે ' લઈ
ગુરુ કોમ્પ્યૂટરથી માતૄભૂમિએ જઈ આવી...રેખા શુક્લ

**************************************************

વાળી લાડુ પરપોટા ના તું હાથ સાફ કરે ને બરફ પડે 
ખરે પાંદડા વર્ષોના ને કૂંપણ લાગણીઓ ફૂંટી નડે !!

---રેખા શુક્લ