સોમવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2013

અહીં


તોરણ થઈને સ્વાગત કરે બરફ અહીં
તુજ ને મનાવા તુજથી રૂઠે બરફ અહીં
કાચના ફુલો ઉગે જોઈલે બરફ મહીં
તોડ્યા વગરનો ગુલદસ્તો બરફ મહીં
લપસણી વૃક્ષ મહીં કાચનું છે વૄક્ષ અહીં
ઉગ્યો છે જોને કાંચ ડાળી થઈ ને અહીં
બટકબોલી ડાળીઓ લચકી પડી અહીં
---રેખા શુક્લ

ઝુર્યા...


અધુરા ઝૂર્યા...લ્યો અધરે ઝાર્યા...
નીલકંઠ ઠર્યા તોયે આખર ઝુર્યા...
---રેખા શુક્લ