શનિવાર, 22 જૂન, 2013

થીજી ગાત્રો શ્રધ્ધાદિપને જીવંત રાખે....!!

કોયલ કી કૂક મે હું સુનાઈ
હોઠોં મે જાન બન હું આઈ...
********************
રાહ મે ઉનસે મુલાકાત હો ગઈ
આજ ફિર વહી બાત લે હો ગઈ
ચાંદ ને થામા હાથ સાથ હો ગઈ
જીસસે ડરતે થે વોહી બાત હો ગઈ
************************
સાથે જ રહ્યું છે હંમેશ આભ અહીં જમીન પર
મળ્યો સાથ તેનો ઉપકાર સમજ જમીન પર
****************************
આભ ને જમીન ની વાત કર
પ્રણયની સાપેક્ષતા સહજ કર
***********************
ઝોંકા ખાતા શબ્દ ને ઉઠાડ તું
સાચું કેહતા શબ્દ ને જગાડ તું
************************
રેપ્ચર થઈ કવીતા
સેપ્ટીક થઈ સરીતા
પાકી થઈ જીર્ણતા
સાકી થઈ પુર્ણતા
************************
તૄપ્તિના ટહુકા સૄષ્ટિમાં ભટક્યા કરે
મુક્તિના શબ્દો દ્ર્ષ્ટિમાં ઝળક્યા કરે
*************************
થીજી ગાત્રો શ્રધ્ધાદિપને જીવંત રાખે
..........રેખા શુક્લ