સોમવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2013

કેસરીયાળું સપનું.....


સિંદરી સોતું ખાટલી ની પાંગતે મલકે મીઠું પલકે...

કેસરીયાળું સપનું, છાને પગલે, બંધ પલકે ઘુસ્યું

પથ્થર કોતરી ઝરણું, ઝાંઝર પકડી મલકે ઘુસ્યું

દાંતે ચુનર છેડલો, જૈ ગહેરી નિંદર, ટહુકે ઘુસ્યું

હાથ વક્ષે, ચોંટી અધરે આંગળી, હલ્કે હલ્કે ઘુસ્યું
---રેખા શુક્લ