રવિવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2012

ભિખડાં


પાછળ પાછળ ધર્મ પગદંડીએ

પ્યાસી તૃષા ભિખારી દંડી એ

સુજેલ ઘા ઉપસી ઉપડે પંડે

ભિખડાં ખોતરે અધર્મ ફંડે ફંડે
--રેખા શુક્લ

સસ્તે રસ્તે

ધર્યો વેશ અલગારી રખડપટ્ટીએ
સર્જાય રઝળતી વાર્તા એક અટુલા રસ્તે

ના સમજાયું તુજને-મુજને રડતે હસ્તે
દર્દે-અશ્ક, ઈશ્કે-ઈમાન વેચાય સસ્તે રસ્તે
---રેખા શુક્લ