સોમવાર, 18 માર્ચ, 2013

Face Book....સાંજ મુકે માંઝા...!!!


દસ્તક દીધી ફેસબુક ડેલીયે
"ખુલ જા સિમ-સિમ" આંગણીયે
"મારું ઈન્ડીયા-મારું વ્રુંદાવન" 
---રેખા શુક્લ

સાંજ નું પીંછુ પગરવ પાડતું થયું છે
રેતીમાં લખાઇ નામ પિંખાઈ ગયું છે
---રેખા શુકલ

ગુલમહોર ડાળે ડાળે પંખીડા ઝાંઝા
સપના ઉડીઉડીને માળે મુકે માંઝા
---રેખા શુક્લ

યાદ તણખાં નૈને....ઝરમરીયો વરસાદ..!!!


કાગળમાં વાદળ ને વાદળીયો કાગળ
અક્ષર મોતી નો ઝરમરીયો વરસાદ
--રેખા શુક્લ


બર્નીંગ ટ્રેનના ડબ્બા ભરચક ને
ભાગે જિંદગી રન અવે ટ્રેન ને
વળીને ખુંચે યાદ તણખાં નૈને
----રેખા શુક્લ