ગુરુવાર, 27 ડિસેમ્બર, 2012

તસવીરેં


એક ને જામ બના દિયા દુસરે ને ખ્વાબ
તસવીરેં ચાંદ ને દેખ લિખા હૈ જવાબ...
ચિનગારી ભડકતી ખ્વાહિશે લાજવાબ
ફિરભી ના જાને ચાંદની પે યે શબાબ...
--રેખા શુક્લ ૧૨/૨૭/૧૨

ખુદથી ખુદા થૈ


પીગળી ચંદરવે ચાંદ મુંઝાઈ રહ્યો છે;
આગળ પાછળ પડછાયે સંધાઈ રહ્યો છે...
સડી રહ્યો છે માણસ થૈ ગંધાઈ રહ્યો છે;
દોડ્યો દુર ખુદથી ખુદા થૈ કંતાઈ રહ્યો છે....
---રેખા શુક્લ ૧૨/૨૭/૧૨