સોમવાર, 8 જુલાઈ, 2013

ટિક ટિક ટેલિગ્રામ

સુબહા ના આઇ ઔર શામ ના ગઈ 
ટિક ટિક ટેલિગ્રામ મૈં મેસેજ આઈ
યે ક્યાં હૈ વજુદ ક્યું લાઈ બિદાઇ 
કબ દિન ઢલા કબ સુબહા આઇ!
હર શક્લ મેં અપની ખતાયેં ભાઈ
હર નજરમેં અપની અદાયેં પાઈ
ડાક ઘર સે ક્યું ઐસી ખબર આઈ
હર શખ્સ સે એક પેહચાન ભાઈ
અગન સાંસ મેં અરજન્ટ લાઈ !
જહર બન યાદ જાન મે આઈ !!
---રેખા શુક્લ