બુધવાર, 13 નવેમ્બર, 2013

જિંદગી


ચલવી ચલવી ને થકવી નાંખે આ જિંદગી
પલળ્યા ના પલળ્યા પગ ને ડૂબે જિંદગી
સલાહ દે સૂરજ આજવાળોને આ જિંદગી 
ઉઠો જાગો સની ડીસ્પોઝીશન છે જિંદગી
----રેખા શુક્લ