બુધવાર, 27 માર્ચ, 2013

ભાળું આંસુ..............!!


તુ ના કહે હું જાત ભાળું આંસુ પી ને ખારાશ ગાળું
બહુ લાગે તો હું વાત ટાળું નજરને શર્મથી વાળું
ખાતા રોંઢો કરતાં વાળું રોજ જીવ બળતાં ભાળું
તડપતી રહે ધડકન જાણું ઝુકી ઇશ નજરૂં વાળું
---રેખા શુક્લ