બુધવાર, 1 નવેમ્બર, 2017

સ્કૂલ


વિદ્યા કસમ કબર્ડ પર ચિપકા ટાઈમ ટેબલ યાદ આયા લૌટ આયે મેરે સ્કૂલ કે દિન
દિવ્યા, જયોતિ, રૂપા જયતિ સુન્હેરી પેઇન્ટીંગ પનિહારી કી મહેકીં યાદો સ્કૂલ કે દિન 
----રેખા શુક્લ