ગુરુવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2013

ખાલી શબ્દો

લાજવાબ ખાલી શબ્દોનો ભરેલો ધીરે ધીરે ચડ્યો છે નશો...મુજે માફ કરો મૈં નશેમે હું...પર હા મૈં શરાબી કહાં હું !!
ફરામોશ ખામોશ હોશ ખો ગયા હૈ હા હોશ બસ ઉતના હી બાકી કે ઉસ્કે આગેકા હોશ હી નહીં પર હા મૈં શરાબી કહાં હું !!
--રેખા શુક્લ

लाजवाब खाली शब्दोसे भरा धीरे धीरे चडा हैं नशा...मुजे माफ करो मैं नशेमे हुं..पर हा मैं शराबी कहां हुं !!
फरामोश खामोश होश खो गया है हा होश बस उतना ही बाकी के उस्के आगेका होश ही नहीं पर हा मैं शराबी कहां हुं !!
---रेखा शुक्ला

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો