રવિવાર, 31 ઑગસ્ટ, 2014

કવિતા છે બહુમાળી


શબ્દો દઝાડે લો
ગરમા-ગરમ
"ઘાણ" નીકળ્યો
કવિતા ને ચસ્કો ચડ્યો
ફોટું ના પડે ફોટા લો
સ્પેશ્યલ એક 'કેફ' ચડ્યો
પડાપડી શબ્દ્કોષ
ને ભંડારિયું 
ટવીટ બાઈટે ચડ્યો
અહીં છબી કરે લો 
છબછબીયાં બાકી
કોરૂં કોરૂં ફોરમે ચડ્યો
ખોળતી રોજ ખબર ની મોજ
આ ખોજ-ફોજે વાદળે ચડ્યો
અંતે વરસાદી મા'ણ ચડ્યો
માળ ચણ્યો, હા 
કવિતા છે બહુમાળી 
આમ ભળી 
ખળ ખળ ચડ્યો 
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો