સોમવાર, 14 ઑક્ટોબર, 2013

યારાલીલી યારાલીલા...........યારાલીલી યારાલીલા.......!!


હરતાં ફરતાં જિપ્સીની સાક્ષર ડાયરીના પન્ના બોલ્યા
     ........ ...યારાલીલી યારાલીલા
ઝબકાર ને સંગ પવન ઉડે છેડી ઘટા નું નુર બોલ્યા 
     ............યારાલીલી યારાલીલા
તીર કમાન નૈના અદા જિસ્મ જાન વલ્લા કમાલ બોલ
     ............યારાલીલી યારાલીલા
નાઝી સજન ગુરૂર નયન આયે કરીબ જલ્વા ધમાલ 
     ............યારાલીલી યારાલીલા 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો