સોમવાર, 17 જૂન, 2013

અવાજ શ્યાહી થઈ રોજને ખરડાય છે

આ કેવો તે શહેર નો વિચિત્ર ન્યાય છે?
બેઠાં બેઠાં કેમિક્લ્સ ભરખે તે ન્યાય છે?

તારા શહેરમાં પણ શું આવું કૈં થાય છે?
ઘરમાંથી બહાર આવતા થાકી જવાય છે?

ગુંચવાયેલા હવા તિમિર ને જોઈ વાય છે?
દરરોજ મારી આંખમાં કાં મેળો ભરાય છે?

કોનો અવાજ શ્યાહી થઈ રોજને ખરડાય છે?
ઝાંખા ઝાંખા મા'ણા નજરે હૈયે ભરડાય છે?
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો