શનિવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2013

ચ ભાષા


ચ ભાષામાં વાત કરી રમતા યાદ છે...!
ચમ ચને ચઅ ચહીં ચખુ ચબ ચજ ચમ ચજા ચપ ચડે ચછે
ચતું ચફ ચરે ચહું ચફ ચરું ચબ ચસ ચરો ચજ ચસ ચવા ચર ચજ ચડે ચછે
(મને અહીં ખુબ જ મજ પડે છે તું ફરે હું ફરું બસ રોજ સવાર જડે છે )
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો