સોમવાર, 30 જુલાઈ, 2012

ઓટલે.....બા જઈને બેસે મંદિરના ઓટ્લે, 
કોણે ક્યારેય જોઈ હોટલના ઓટલે?
જમાઈને દિકરાએ મોઢું ફેરવી લીધું ઓટલે, 
મોત ને પણ દયા ક્યાં ના આવી ઓટલે,
ફકત હૈયું રડે પણ કંઈ ન કરે ઓટ્લે, 
જૈ દિકરી બેસે મંદિરને ઓટ્લે?
બાપ થૈ ને કહે દિકરો ઘડાઈ રહ્યો ઓટલે, 
નાનકો માહ્ય્લો  ચિમળાઈ રહ્યો ઓટલે
શા નો અભરકો પુરો કરો ઓટલે?
-રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો