મંગળવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2018

પ્રીતનાંં ઘેલાં


પ્રીતનાંં ઘેલાં અમે તો પ્રીતનાં ઘેલાં, અમારા મીન સરોવરના નાતા; મીન સરોવરના નાતા, અમથી મૂક્યા નથી મૂકાતા- અમે તો .... સરોવર સૂકાતાં હંસ ઊડીને, થીર બીજે થઈ જાતા; વિણ પાંખુંના વિહંગડાં અમે, જળ સાથે ઝડપાતાં- અમે તો... ધણને ઘાએ અગનની ફૂંકે, ગાળ્યા એમ ગળાતાં; ખાખ થયા વિણુ આઘા ન ખસતાં, લોઢા લાકડે જડાતાં- અમે તો .... માનવ માટીના જુગજુગ જૂના, સબંધ નિભાવ્યે જાતાં; માંડવે ચોરીના માટ મસાણે, આગ લઈ આગળ થાતાં- અમે તો... એવી લગન છે કલમ અણીથી, અગળાં થઈ સુકાતાં; લહિયા આ સાહ્યું લીલી ન જાણજે, ખૂંટી ધૂળ્ય ખાતાં- અમે તો... કાદવ સરખાં દાદ' કે' કલેવર ને નીર સાથે નાતા; વેઠવા વસમા વિયોગ એના, હૈયાં ચીરાઈ જાતાં- અમે તો... ----કવિ 'દાદ'

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો