સોમવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2015

એક ઘસરકો

કુદરતની પ્રકૄતિ
ચિતરામણી 
અમ આંગણે
----રેખા શુક્લ*****
પર્ણ ખર્યા, પહેલા પ્રગટી ઉઠ્યા !
ઉભા કોઈ બાંડા નિર્લજ વૄક્ષ રૂઠ્યા
---રેખા શુક્લ*******
મુગ્ધ નજરે
પાડ્યા તો ખીલી ઉઠ્યા ફોટોગ્રાફ્સ
વળગી તો પડ્યા શબ્દો આસપાસ 
----રેખા શુક્લ********

જિંદગી ની છાબમાં
માલતીની ફૂલ કોમળી તોય ડંખ કેમ લાગી
કાયાના કોટડે લાખેણા રંગે રંગાણો રે લાગી
----રેખા શુક્લ*****

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો